Sähkökäytön johto

Sähköturvallisuuslaki määrittelee, milloin sähköasennukset ja -laitteet vaativat sähkökäytön johtajan. Sähkölaitteiston ns. sivutoimisena käytön johtajana ei voi toimia yritys, vaan sähkökäytön johtajaksi tulee valita luonnollinen henkilö, jolla on työhön vaadittava pätevyys. Marco Mäenpäällä on sähköpätevys 1, joka oikeuttaa toimimaan kaikissa sähkölaitteistoissa sähkökäytön johtajana.

Lue lisää Tukesin sivuilta.

Sähkölaitteiston haltijan ja käytön johtajan
tehtävät

Sähkölaitteiston haltijan on:

 • annettava käytön johtajalle riittävät mahdollisuudet johtaa ja valvoa sähkölaitteiston käyttö-, huolto- ja kunnossapitotöitä.
 • huolehdittava siitä, että sähkölaitteiston kuntoa ja turvallisuutta tarkkaillaan ja että havaitut puutteet ja viat poistetaan riittävän nopeasti
 • huolehdittava, että sähkölaitteistolle laaditaan ennalta sähköturvallisuuden ylläpitävä kunnossapito-ohjelma
 • huolehdittava säädettyjen tarkastusten, ilmoitusten yms. suorittamisesta.
 • annettava käytön johtajalle tarvittavat tiedot sähkölaitteiston rakennus-, muutos- ja korjaustöistä sekä niihin liittyvistä tarkastuksista.

Käytön johtajan on huolehdittava siitä, että:

 • sähkölaitteiston käytössä ja huollossa noudatetaan sähköturvallisuuslakia sekä sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä sekä
 • käyttötöitä tekevät henkilöt ovat ammattitaitoisia ja riittävästi opastetut tehtäviinsä.

Käytön johtaja huolehtii tai valvoo omasta ja haltijan puolesta mm. seuraavaa:

 • Sähkölaitteiston kuntoa valvotaan riittävästi esim. säännöllisillä huoltoon ja kunnossapitoon kuuluvilla katselmuksilla. Sähkölaitteistossa havaitut puutteet ja viat poistetaan riittävän nopeasti.
 • Sähkölaitteiston käyttötöitä ja niihin rinnastettavia töitä itsenäisesti tekevillä ja valvovilla henkilöillä on riittävä kelpoisuus tai muuten riittävä ammattitaito ja että henkilöt ovat opastetut tehtäviinsä.
 • Sähkölaitteistolle on olemassa sähköturvallisuuden ylläpitävä kalenteriaikaan sidottu kunnossapito-ohjelma.
 • Sähkölaitteiston käyttö on turvallista ja laitteistolle tehdään huolto- ja kunnossapito-ohjelman mukaiset toimenpiteet. Ohjelman mukaisten töiden suorituksesta pidetään kirjaa.
 • Sähkölaitteistolle suoritetaan säädösten edellyttämät määräaikaistarkastukset (valtuutettu tarkastaja tai laitos). Pöytäkirjoissa mahdollisesti todetut puutteet korjataan.
 • Säädösten edellyttämät käyttöönotto- ja varmennustarkastukset lisäys-, muutos- sekä laajennustöille on tehty. Haltijalle on luovutettu tarkastuspöytäkirjat ja havaitut puutteet on korjattu.
 • Haltijan velvoitteisiin kuuluvat ilmoitukset tehdään.
 • Sähkölaitteiston käyttöön ja hoitoon tarvittavat välineet, piirustukset, kaaviot ja ohjeet ovat käytettävissä ja ajan tasalla. Käytössä on töiden tekemisen kannalta tarpeelliset tilat.